כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/9
שאלה 1
למי מבין קרובי המשפחה הבאים שנפטר אסור לכהן להיטמא ?
2/9
שאלה 2
באיזה מצב מותר לכהן להיטמא לאחותו שנפטרה ?
3/9
שאלה 3
מדוע יש לכהנים הגבלות יותר מלשאר העם ?
4/9
שאלה 4
למי מבין קרובי המשפחה הבאים שנפטר מותר לכהן הגדול להיטמא ?
5/9
שאלה 5
מה מותר ומה אסור לכהן בעל מום ?
6/9
שאלה 6
איזה כהן לא יכול לאכול מהקרבנות וממתנות הכהונה ?
7/9
שאלה 7
באיזה מצב בת של כהן לא יכולה לאכול מהקרבנות ?
8/9
שאלה 8
מתי אפשר לאכול את בשר קרבן התודה ?
9/9
שאלה 9
איזו מהפעולות הבאות מותרת ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד